Print this Сторінка

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

“ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА КИЇВЩИНИ”

НА 2016 – 2020 РОКИ

 

 

Вступ

Інноваційні процеси модернізації позашкільної освіти України викликають потребу в розробці прогностичних моделей інноваційного розвитку позашкільних навчальних закладів. Одним із стратегічних пріоритетів розвитку Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» та модернізації позашкільної освіти Київщини є моделювання інноваційного навчально-виховного простору, спрямованого на реалізацію стратегічних цілей і завдань інноваційного розвитку системи регіональної освіти.  

Тактика формування інноваційних процесів визначається у двох площинах діяльності Центру як комплексного позашкільного навчального  закладу та регіонального організаційного й координаційно-методичного центру позашкільної освіти і передбачає:

 • створення ефективної адаптивної системи надання якісних освітніх послуг вихованцям закладу шляхом запровадження комплексу інноваційних науково-методичних, навчально-виховних та управлінських цільових проектів;
 • формування полі системної моделі координації навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової роботи позашкільних навчальних закладів області. Основними складовими інноваційного навчально-виховного простору в регіоні є: стратегія розвитку позашкільної освіти регіону, тактика формування інноваційних процесів, зміст інноваційного середовища регіону, організаційне та науково-методичне забезпечення розвитку інноваційного простору.

Ефективність позашкільної освіти безпосередньо залежить від освітньої стратегії, методології, принципів, пріоритетів, змісту і механізмів, які на сьогодні і визначають розвиток позашкільної освіти Київської області на  засадах відкритості, мобільності, демократичності та гуманістичного підходу.

 Свобода і можливість вільного вибору дітьми та молоддю улюблених занять у позашкільних навчальних закладах сприятливо впливають на самовираження особистості, її базову професійну підготовку і компетентність, дають змогу повніше реалізувати свій творчий потенціал. Водночас позашкільна освіта – це дієвий засіб запобігання злочинності й правопорушень у молодіжному середовищі. Тому, важливим є розвиток мережі позашкільних навчальних закладів у регіонах Київщини та широке залучення дітей до навчання у гуртках та творчих об’єднаннях за різними напрямами позашкільної освіти.

Сучасний етап розвитку позашкільної освіти в області потребує нових методик та технологій у навчально-виховній та методичній роботі, а також інтеграції компетентнісного та культурологічного підходів, співпраці всіх соціальних інститутів.

Вищезазначене зумовило необхідність розроблення Програми розвитку Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» (далі – Програми) як комплексного позашкільного навчального закладу, що організовує та координує навчально-виховну, організаційно-масову та інформаційно-методичну роботу в галузі позашкільної освіти області.

Програма визначає стратегічні пріоритети розвитку позашкільної освіти області та шляхи її реалізації.

Програму розроблено з урахуванням освітніх завдань, специфіки діяльності закладу: багатопрофільності, трирівневого підходу щодо організації навчально-виховного процесу у гуртках, клубах, творчих об’єднаннях тощо, системності інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.

Програма  є комплексом інноваційних, науково-методичних, навчально-виховних та управлінських цільових проектів із визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування. 

 

І. Нормативно-правове забезпечення Програми:

 • Закон України «Про освіту»;
 • Закон України «Про позашкільну освіту»;
 • Закон України «Про національну програму інформатизації»;
 • Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації;
 • Закон України «Про інноваційну діяльність»;
 •  Указ Президента України від 25.06.2013 № 344/2013  «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»;
 • Указ Президента України від 12. 01.2015 №  5/15 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»;
 • Указ Президента України від 13.10.2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»;
 • Наказ МОН України «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах» (від 16.06.2015 № 641);
 • Наказ МОН України  від 07.11.2000 № 522 «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності»;
 • Програма розвитку системи освіти Київської області на 2016-2018 роки.

 

ІІ. Мета Програми:

Формування інноваційного освітнього простору системи позашкільної освіти, створення умов для  духовного, інтелектуального і фізичного розвитку дітей та учнівської молоді, модернізація навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах області.

 

ІІІ. Завдання Програми:

 • забезпечення доступності та якості освітніх послуг дітям та учнівській молоді;  
 • створення оптимальних умов для залучення дітей та учнівської молоді сільської місцевості до навчання у гуртках, творчих об’єднаннях, секціях, клубах тощо позашкільних навчальних закладів;
 • підвищення рівня навчально-виховного, інформаційно-методичного забезпечення діяльності позашкільних навчальних закладів області;
 • запровадження інноваційних моделей роботи з обдарованими дітьми та талановитою учнівською молоддю в системі позашкільної освіти;
 • упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес;
 • організація навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах на гуманістичних засадах;
 • удосконалення системи виховної роботи; утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;  
 • створення системи моніторингу якості позашкільної освіти;
 • удосконалення системи соціальної підтримки та заохочення обдарованих  і талановитих дітей та їх педагогів;
 • створення дієвої системи державно-громадського управління в позашкільних навчальних закладах, залучення громадськості, батьків, учнів до формування регіональної освітньої політики;
 • розширення партнерських зв’язків з іншими навчальними закладами, науковими установами, громадськими організаціями;
 • поглиблення міжнародного співробітництва з питань розвитку позашкільної освіти;
 • покращення матеріально-технічної бази закладу.

 

ІV. Терміни реалізації Програми:

Програма реалізується протягом 2016-2020років.

 

V. Етапи реалізації Програми:

І етап (підготовчий) – січень – серпень 2016 року

Розробка Програми розвитку закладу, визначення основних напрямів, способів та ресурсів реалізації Програми.

 

ІІ етап (практичний) – вересень 2016 року – травень 2020 року

Реалізація Програми та моніторинг виконання її завдань.

 

ІІІ етап (підсумковий) – червень 2020 – грудень 2020 року

Аналіз результатів виконання Програми. Визначення прогностичних орієнтирів подальшої роботи.

 

VІ. Координатори, учасники та партнери Програми:

Координатори – департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, Комунальний заклад Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини».

Учасники та партнери – Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради «Академія неперервної освіти», педагогічні, батьківські та учнівські колективи навчальних закладів різних типів і форм власності Київської області, громадські організації тощо.

 

VІІ. Умови реалізації Програми:

  Умовами реалізації Програми є запровадження нових педагогічних та управлінських технологій:

 • впровадження сучасних моделей управління;
 • забезпечення соціальних запитів на освітні послуги позашкільних навчальних закладів, наближення їх до реальних потреб дітей, батьків та орієнтування на загальнолюдські та національні цінності;
 • оновлення діяльності науково-методичних служб позашкільних навчальних закладів;
 • проведення моніторингу якості позашкільної освіти;
 • забезпечення відкритості та доступності позашкільної освіти;
 • модернізація матеріально-технічних ресурсів.

 

VІІІ. Принципи реалізації Програми:

 • гуманістичний характер позашкільної освіти, що забезпечить свободу вибору улюбленої діяльності, побудову взаємин педагога і вихованця на основі добровільності, симпатії і довіри;
 • наступність та систематичність позашкільної освіти, спрямованої на створення в регіоні різнорівневої цілісної системи, що передбачає удосконалення змісту, форм і засобів роботи з урахуванням особливостей та запитів дітей;
 • соціальна доступність позашкільної освіти та її неперервність для дітей та молоді;
 • культуровідповідність виховання вільної особистості з почуттям національної самосвідомості і самоповаги, активної у виборі власної життєвої позиції, здатної зберегти і примножити духовні скарби рідного краю;
 • відкритість системи позашкільної освіти для педагогічних новацій;
 • колективність, спільна діяльність педагогічних колективів навчальних закладів, яка впливає на свідомість та вчинки дітей, формує в них позитивне ставлення до праці, людей, надає можливість для спілкування та розуміння норм поведінки;
 • міжрегіональне та міжнародне партнерство;
 • природовідповідність і врахування вікових, фізіологічних, психологічних та індивідуальних особливостей дитини, стимулювання її активності, розкриття творчого потенціалу, виявлення інтересів до різних видів діяльності. 

 

ІХ. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення Програми:

 

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення реалізації Програми здійснюється на основі сучасної державної політики в галузі позашкільної освіти та основних напрямів діяльності закладу. Джерелами фінансування є видатки, виділені обласним та місцевим бюджетами, а також залучені позабюджетні кошти, що не суперечить чинному законодавству України.

 

Х. Очікувані результати:

 • розвиток мережі позашкільних навчальних закладів області;
 • максимальне охоплення позашкільною освітою дітей та учнівської молоді регіону;
 • забезпечення умов для інноваційного розвитку позашкільних навчальних закладів області;
 • підвищення рівня та якості позашкільної освіти у позашкільних навчальних закладах області;
 • удосконалення змісту роботи щодо підвищення професійної компетентності педагогів, якості інформаційного, науково-методичного супроводу діяльності позашкільних навчальних закладів;
 • моделювання ефективної виховної системи;
 • виявлення, відбір та підтримка обдарованої і талановитої молоді;
 • поліпшення морального, матеріального стимулювання професійної діяльності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів.  

Permanent link to this article: https://www.kids-center.com.ua/navchalno-vihovna_diyalnist/programa_rozvitku/