Print this Сторінка

Статут обласної ради дітей Київщини

Статут
обласної ради дітей Київщини

 

1. Загальні положення

1.1.    Обласна рада дітей Київщини (далі рада) — це добровільне незалежне об’єднання міських, районних осередків дитячого самоврядування.

1.2.    Рада є нейтральною до будь-якого політичного руху.

1.3.    Може співпрацювати, реалізовуючи певні проекти, з політичними об’єднаннями, але при цьому залишатися аполітичною.

1.4.    Рада керується у своїй діяльності Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України «Про об’єднання громадян» та «Про молодіжні та дитячі громадські організації», чинним законодавством, даним Статутом.

1.5.    Діяльність ради будується на засадах законності, добровільності, самоврядування, гласності, рівноправності його членів і поширюється на всі міста та райони області.

1.6.    Рада взаємодіє з державними установами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та об’єднаннями, які дотримуються демократичних і гуманістичних принципів, співпрацює з батьками дітей та підлітків.

1.7.    Рада у встановленому порядку може мати свої банківські рахунки, печатку та штамп або користуватися печаткою та спецрахунком державної структури, на базі якої вона створена, може мати бланки встановленого зразка зі своєю символікою.

1.8.    Місце знаходження ради: м. Біла Церква, вул. Богдана Хмельницького, 42/41, КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини».

 

2. Мета і завдання

2.1.    Метою діяльності ради є:

2.1.1.    активізація процесу діяльності органів дитячого самоврядування на рівні області, районів, міст та навчальних чи позашкільних закладів, участі молоді у прийнятті рішень;

2.1.2.    захист прав та інтересів дітей на різних рівнях;

2.1.3.    створення умов для самореалізації учнівської молоді, залучення її до участі у прийнятті рішень на рівні міста, району, області;

2.1.4.    всебічна реалізація дітьми та підлітками своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей;

2.1.5.    поширення серед дітей інформації про шляхи захисту своїх прав та свобод;

2.1.6.    налагодження контактів, обмін інформацією, координація дій учасників ради та реалізація спільних проектів.

2.2.    Завданнями ради є:

2.2.1.    якнайширше залучення дітей та молоді до участі в організації свого життя та діяльності, прийняття необхідних для цього рішень на обласному, районному чи міському рівнях;

2.2.2.    формування навичок самоврядування, соціальної активності і соціальної відповідальності у процесі практичної громадської діяльності;

2.2.3.    об’єднання дітей та підлітків для добрих, корисних, цікавих справ, розвиток їх творчих здібностей;

2.2.4.    сприяння культурному розвиткові, духовному збагаченню молоді;

2.2.5.    формування особистості, її суспільно-громадського досвіду, розвитку, стимулювання, реалізація творчого потенціалу.

2.3.    Для здійснення мети і завдань, визначених цим Статутом, рада:

2.3.1.    представляє і захищає законні інтереси своїх членів у громадських та державних органах;

2.3.2.    здійснює інформування дітей та молоді про їх права та свободи відповідно до Конвенції ООН про права дитини та чинного законодавства України;

2.3.3.    одержує від державних органів влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;

2.3.4.    проводить соціологічні дослідження та опитування серед дітей та підлітків з питань їх життєдіяльності;

2.3.5.    налагоджує шляхи співробітництва з дитячими, молодіжними організаціями, парламентами і радами дітей в Україні та за її межами;

2.3.6.    всебічно підтримує дитячі, молодіжні організації, фонди, установи в розробці та реалізації дитячих та молодіжних програм;

2.3.7.    складає та реалізує різноманітні програми і проекти для дітей та підлітків області;

2.3.8.    організовує семінари, тренінги, конференції, масові заходи як ділового, так і розважального спрямування;

2.3.9.    може мати свої засоби масової інформації.

 

3. Структура ради. Члени ради.

3.1.   Рада складається з депутатів (депутатський корпус), координаційного комітету, організаційного комітету, які організовують її діяльність.

3.2.   До депутатського корпусу входять міські, районні органи дитячого та молодіжного самоврядування через представництво своїх делегатів віком від 13 до 18 років, які поділяють цілі та завдання ради і зобов’язуються виконувати Статут обласної ради дітей Київщини. Вони є депутатами ради дітей.

3.2.1.   Представництво до депутатського корпусу ради від кожного району чи міста по 3 депутати: голова та 2 депутати. Також у раді можуть бути представлені дитячі громадські організації області через представництво своїх делегатів на тих же умовах, що і районні та міські ради дітей.

3.2.2.   Депутати до ради обираються районними, міськими радами строком на 2 роки. Голови районних чи міських рад можуть бути переобраними через 1 рік у разі поразки на виборах у своєму регіоні. В такому разі відбувається перереєстрація депутата мандатною комісією обласної ради дітей.

3.3.   Координаційний комітет складається з ради лідерів та ради координаторів.

3.3.1.    До складу ради лідерів входять:

3.3.1.1.    голова обласної ради, його заступники,

3.3.1.2.    голови комісій обласної ради,

3.3.1.3.    голови районних чи міських рад дітей.

3.3.2.    До складу ради координаторів входять:

3.3.2.1.    координатори обласного, районних та міських рад дітей;

3.3.2.2.    керівники шкіл, творчих об’єднань лідерів самоврядування дітей та молоді;

3.3.2.3.    координатори певних проектів та програм.

3.4.   До складу організаційного комітету входять вихованці Школи лідерів самоврядування дітей та молоді.

3.4.1.   Члени організаційного комітету не є депутатами обласної ради дітей.

 

4. Права та обов’язки членів ради.

4.1.    Права та обов’язки членів депутатського корпусу.

4.1.1.    Депутат ради має право:

4.1.1.1.    обирати, бути обраним на керівні посади;

4.1.1.2.    на захист своїх прав та законних інтересів;

4.1.1.3.    вносити свої пропозиції щодо роботи ради;

4.1.1.4.    брати участь у культурно-масових заходах;

4.1.1.5.    звертатись до керівних та робочих органів з будь-яких питань діяльності ради;

4.1.1.6.    вийти з членів ради за власним бажанням;

4.1.1.7.    за результатами голосування у своїй організації бути обраним повторно ще на 1 строк.

4.1.2.    Депутат ради має обов’язки:

4.1.2.1.    бути присутнім на зборах ради;

4.1.2.2.    брати участь у голосуваннях;

4.1.2.3.    брати участь у діяльності ради.

4.1.3.    Депутат втрачає свої повноваження у разі:

4.1.3.1.    закінчення терміну повноважень;

4.1.3.2.    за власним бажанням;

4.1.3.3.    досягнення ним 19 років;

4.1.3.4.    згідно з рішенням сесії ради за аморальну поведінку чи таку, що не відповідає званню «Лідер», а також у разі невідвідування без поважних причин 2-х сесій чи засідань ради лідерів. У такому випадку організація, яку представляв даний депутат, проводить заміну.

4.2.    Права та обов’язки членів координаційного комітету

4.2.1.   Права членів координаційного комітету:

4.2.1.1.   приймати рішення за умови присутності не менше двох третин своїх членів.

4.2.1.1.1.   рішення приймається простою більшістю голосів;

4.2.1.1.2.   рішення координаційного комітету є обов’язковим для виконання усіма членами організації;

4.2.1.1.3.   порядок денний засідання координаційного комітету готує організаційний комітет.

4.2.1.2.    створює (у разі потреби) постійні та тимчасові робочі органи ради;

4.2.1.3.    дає оцінку діяльності ради;

4.2.1.4.    визначає напрямки діяльності та план роботи ради;

4.2.2.    Обов’язки членів координаційного комітету:

4.2.2.1.   координувати реалізацію усіх своїх проектів та програм у межах області;

4.2.2.2.   заслуховувати звіти голів обласного та регіональних рад дітей, голів комісій про результати їх діяльності;

4.2.2.3.   контролювати діяльність усіх органів, служб, створених радою;

4.2.2.4.   розглядати пропозиції, рекомендації та зауваження, подані членами, консультантами та координаторами ради.

4.2.3.   Права та обов’язки ради лідерів

4.2.3.1.   Права ради лідерів:

4.2.3.1.1.   вносити зміни до Статуту з подальшим затвердженням його на сесії;

4.2.3.1.2.   приймати рішення, давати рекомендації, пропозиції згідно з рішеннями сесії, організовувати їх реалізацію;

4.2.3.2.   Обов’язки ради лідерів:

4.2.3.2.1.   бути посередником між депутатами ради та органами влади, громадськими організаціями чи установами;

4.2.3.2.2.   розглядати проекти, програми, символіку ради і пропонувати їх на розгляд сесії парламенту;

4.2.3.2.3.   розглядати інші питання, які не належать до компетенції сесії ради чи комісій;

4.2.3.2.4.   тимчасово створювати виборчі комісії для організації і проведення виборів керівного складу ради.

4.2.4.  Права та обов’язки ради координаторів

4.2.4.1.   Права ради координаторів:

4.2.4.1.1.    у разі необхідності надавати методичну, консультативну та інформаційну допомогу;

4.2.4.1.2.    подавати на розгляд ради лідерів та сесії свої пропозиції, рекомендації та зауваження.

4.2.5.  Обов’язки ради координаторів:

4.2.5.1.    спостерігати за діяльністю ради дітей;

4.2.6.  Координатори не беруть участі у виборах та голосуванні під час сесій ради.

4.3.    Права та обов’язки членів організаційного комітету:

4.3.1.    Права членів організаційного комітету:

4.3.1.1.    між сесіями надавати консультативну, інформаційну чи методичну допомогу членам ради за їх запитами.

4.3.2.  Обов’язки членів організаційного комітету:

4.3.2.1.   проводити усю підготовчу та організаційну роботу з питань проведення сесій ради, засідань координаційного комітету;

4.3.2.2.   оформляти та зберігати всю необхідну для діяльності парламенту та його структур документацію.

 

5. Керівні органи ради

5.1.    Керівним органом ради є сесія ради.

 

6. Сесія ради

6.1.   Сесія ради є найвищим керівним органом, яка вирішує найважливіші питання діяльності ради. Сесія ради проводиться не менше двох разів на рік та є правомочними за умови присутності на них більше ніж половини членів ради.

6.2.   Чергова сесія ради скликається головою ради.

6.3.   Позачергова сесія ради може бути скликана на вимогу голови, координаційного чи організаційного комітету. Про скликання позачергової сесії повідомляється не пізніше ніж за 14 днів до дати проведення .

6.4.   Сесія ради:

6.4.1.    приймає рішення, затверджує чи вносить зміни до Статуту, регламенту, програм діяльності, плану роботи;

6.4.2.    обирає голову ради, заступників голови ради, голів комісій згідно з положенням про вибори;

6.4.3.    заслуховує звіти голови ради, голів комісій, ради лідерів;

6.4.4.    може висловити недовіру голові ради, заступникам чи головам комісій, пропонувати їх відставку;

6.4.5.    визначає кількість комісій ради;

6.4.6.    обирає делегатів для роботи у всеукраїнських органах самоврядування дітей та молоді дітей та інших дитячих та молодіжних форумах.

6.5.    У період між сесіями працюють:

6.5.1.    координаційний комітет (збирається не менше чотирьох разів на рік);

6.5.2.    організаційний комітет (систематично працює протягом року).

 

7. Комісії ради

7.1.    Постійні комісії ради:

7.1.1.    преси та інформації, піару та партнерства;

7.1.2.    освіти та захисту прав дитини;

7.1.3.    екології та краєзнавства, спорту та здорового способу життя;

7.1.4.    культури, дозвілля та духовного розвитку.

7.2.    Засідання комісій ведуть голови або їх заступники.

7.3.    До кожної комісії входить не менше 8 депутатів.

 

8. Команда помічників

8.1.    З метою забезпечення підготовки досвідчених кадрів для керівного складу, рада може мати команду помічників з числа дітей віком 10-12 років.

8.2.    Помічник працює у тісному контакті з головою ради та головами певних комісій (депутатами ради) і під їх контролем може відповідати за невеликі ділянки роботи.

8.3.    Помічники не мають права брати участь у виборах керівного складу та голосуванні.

8.4.    Виборча кампанія серед помічників проходить після виборів основного керівного складу ради.

8.5.    Помічник може стати депутатом ради по досягненні ним 13 років та в разі перемоги у виборах районної чи міської організації серед кандидатів у депутати.

8.6.    Наявність помічника, представника певного району, міста, організації не зменшує кількість депутатів від даної організації, а подається додатково.

8.7.    Рішення про існування команди помічників та представлення їх делегатів у обласній раді дітей регіональні ради приймають самостійно.

8.8.    Кількість делегатів від регіональних команд помічників в обласній раді — не більше двох осіб.

 

9. Заключні положення

9.1.   Припинення діяльності ради здійснюється шляхом ліквідації чи реорганізації ради за рішенням сесії ради дітей не менше як 2/3 обраних депутатів або у випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

Permanent link to this article: https://www.kids-center.com.ua/ordk/ordk_statut/